Hop til indhold

Juridisk kommitteret Per Hansen

Ansvarsområde: Juridisk rådgivning inden for hele ministerområdet.

CV:

 • Juridisk Kommitteret, Børne- og Undervisningsministeriet (2015-)
 • Afdelingschef, Børne- og Undervisningsministeriet (2013-2015)
 • Styrelseschef, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet (2011-2013)
 • Afdelingschef, Undervisningsministeriet (2001-2011)
 • Kontorchef, Indenrigsministeriet (1993-2001)
 • Fuldmægtig i Finansministeriet, Budgetdepartementet (1987-1993)

Uddannelsesbaggrund: Cand.jur.

Kontorchef Ask Lyno Hansen

Ansvarsområder: Ledelsessekretariatet (LS) har ansvaret for STUKs forretning og organisation, herunder betjening af direktionen, økonomistyring, HR og organisationsudvikling samt øvrig ledelsesbetjening. Hertil kommer ansvaret for en række sektorrettede projekter - mest centralt STUKs tilsynsstrategi, som favner styrelsens samlede udadgående tilsynsaktivitet samt STUKs bestyrelsesprogram, som er et projekt, der går ud på at styrke samarbejdet mellem STUK og bestyrelserne på de statsligt, selvejende uddannelsesinstitutioner. 

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2022-)
 • Ledende ministersekretær i Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri (2021-2022)
 • Forskellige stillinger i Miljø- og Fødevareministeriet (2016-2021), senest ministersekretær (2019-2021)

Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.pol.

Kontorchef Janne Steensgaard Samuelsson

Ansvarsområder (fælles): Center for Folkeskole (CF) har ansvaret for tilsyn, rammer og regler i folkeskolen, folkeskolens fag og undervisning, udsatte og særlige elevgrupper i folkeskolen og overgange til ungdomsuddannelse.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021-)
 • Souschef, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (2015-2021)
 • Teamchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2014-2015)
 • Chefkonsulent, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (2012-2013)
 • Forskellige stillinger i Udlændingestyrelsen/Udlændingeservice (1999-2011)

Uddannelsesbaggrund: Cand.jur., Master of Laws in International Human Rights Law og Master of Public Governance.

Kontorchef Marie Bilde

Ansvarsområder (fælles): Center for Folkeskole (CF) har ansvaret for tilsyn, rammer og regler i folkeskolen, folkeskolens fag og undervisning, udsatte og særlige elevgrupper i folkeskolen og overgange til ungdomsuddannelse.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2023-)
 • Fungerende kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2022-2023)
 • Teamleder, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2019-2022)
 • Konsulent, Chefkonsulent og Manager, Rambøll Management Consulting (2008-2019)

Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.soc.

Kontorchef Sara Lindhardt

 

Ansvarsområder (fælles): I Center for Udgående Kvalitetsarbejde (CUK) støtter vi dagtilbud, skoler og institutioner i at udvikle stærke faglige læringsmiljøer, som styrker børn, unge og voksnes læring, trivsel og dannelse. Det gør vi ved at rådgive og vejlede på baggrund af lovgivning samt nyeste viden fra forskning og praksis. Udover ansvaret for at kapacitetsopbygge i og med praksis varetager CUK på dagtilbudsområdet en række myndighedsopgaver (fx juridisk vejledning) samt vidensudvikling og –formidlingsopgaver. 

CV:
 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2023-)
 • Teamleder for de læringskonsulenter på erhvervsuddannelses- og gymnasieområdet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021-2023)
 • Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen i Center for Forebyggelse og Ulighed (2019-2021)
 • Leder i Socialstyrelsen, i Team Psykisk Sårbarhed (2015-2019)
 • Forskellige stillinger i Socialstyrelsen (2009-2015).

Uddannelsesbaggrund: Master i Organisationspsykologi, RUC og Cand. Mag. I Øststatskundskab og Minoritetsstudier, Københavns Universitet

Kontorchef Christian Vestergaard Sloth

Ansvarsområder: Kontor for Analyse og Kommunikation (KAK) er et kommunikations- og analysekontor, der har en række driftsopgaver i forhold til arbejdet med viden, EMU.dk m.v. og løser tværgående opgaver ift. at understøtte STUKs kontorer med målgruppeorienteret og strategisk kommunikation, at kende de vigtigste data samt at vide, hvad god undervisning og gode læringsmiljøer er. Kontoret består af to teams: Kommunikationsteamet og Vidensteamet.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2022-)
 • Teamleder i Kontor for Prøver, Eksamen og Test, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2020-2022)
 • Forskellige stillinger i Epinion (2010-2020) senest Director for Uddannelse og Forskning (2018-2020)

Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.pol.

Kontorchef Camilla Springborg 

Ansvarsområder: Kontor for Prøver, Eksamen og Test (PET) har ansvar for prøver på landets folkeskoler samt de centralt stillede prøver på de gymnasiale uddannelser, eux-forløb, erhvervsuddannelserne, forberedende grunduddannelse (FGU), almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenuddannelse (FVU). Herudover har kontoret ansvar for Folkeskolens nationale Overgangstest, Folkeskolens nationale Færdighedstest samt sprogprøver.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021-)
 • Kontorchef, Økonomistyrelsen (2020-2021)
 • Teamchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2015-2020)
 • Forskellige stillinger i Digitaliseringsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervsstyrelsen (2006-2015)

Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.pol.

Kontorchef Liz Nymann Lausten

Ansvarsområder: Kontor for Gymnasier (KG) arbejder med udvikling og administration af fag og uddannelser på det gymnasiale område, tilsyn med kvaliteten og skolernes overholdelse af reglerne, implementering af den politiske aftale vedrørende fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2016-)
 • Forskellige stillinger i Børne- og undervisningsministeriet på folkeoplysnings- og folkeskoleområdet (2009-2016) heraf senest chefjurist og teamleder i Kontor for Grundskolepolitik og Lovgivning
 • Forskellige stillinger i Udlændinge- og Integrationsministeriet (1999-2010) heraf senest souschef i Integrationspolitisk Kontor

Uddannelsesbaggrund: Cand.jur.

Kontorchef Doris Tranberg Jørgensen

Ansvarsområder: Center for Institutionsdrift og Tilsyn (CIT) har ansvaret for tilskud, institutionsrettet jura og overenskomstforhold, økonomiske administrativt tilsyn og regnskaber for frie skoler og regulerede institutioner.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021-)
 • Kontorchef, Socialstyrelsen (2016-2020) med ansvar for økonomistyring, data og ledelsesinformation og finanslovsarbejde i relation til styrelsens mange reservationsbevillinger.
 • Økonomichef hos Fyns Politi (2007-2016) med ansvar for økonomistyring, indkøb, logistik, bygninger og it. Central involvering i mange strategiske projekter hos Rigspolitiet.
 • Koncernrevisionschef i Finansministeriet (2004-2007) med ansvar for intern revision af departement, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Uddannelsesbaggrund: Master of public management og cand.merc.aud.

Kontorchef Ditte Novella Rasmussen

Ansvarsområder: Kontor for Frie Skoler (KFS) har ansvaret for tilsyn med og vejledning vedrørende fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021-)
 • Forskellige stillinger i Børne- og Undervisningsministeriet både i departementet og senest som teamleder i Styrelsen for Undervisning og kvalitet (2016-2021)
 • Fuldmægtig i Integrationsministeriet og Civilstyrelsen (2008-2016)

Uddannelsesbaggrund: Cand.jur.

Kontorchef Anne Mette Vang-Rydall

Ansvarsområder: Kontor for Forberedende Uddannelser og Efteruddannelser (KFE) dækker en række forskellige uddannelser, hvor de primære er forberedende grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Helt overordnet arbejder kontoret for at sikre, at uddannelserne matcher intentionerne med dem.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2023-)
 • Konstitueret kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2022-2023)
 • Teamleder for AMU-teamet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  (2019-2022)

Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.pol.

Kontorchef Jacob Lentz

Ansvarsområder: Kontor for Koncernregnskab og Puljer (KRP) arbejder med koncernregnskabsaflæggelse og puljeadministration

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2013-)
 • Chefcontroller/Revisionschef i Rigspolitiet (2008-2013)
 • Revisor i Rigsrevisionen (2001-2008)

Uddannelsesbaggrund: Cand.mag. i samfundsfag og driftsøkonomi og certificeret offentlig revisor.

Kontorchef Kia Schou Borggaard 

Ansvarsområder: Kontor for Specialpædagogisk Støtte (SPS-kontoret) administrerer de statslige specialpædagogiske støtteordninger i forbindelse med skole og uddannelse. Støtten skal sikre, at elever og studerende med en funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige vilkår med andre. Støtten kan bl.a. bestå af it-hjælpemidler til elever og studerende med ordblindhed eller støttetimer til elever og studerende med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser. Vi dækker de fleste uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område og på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Vi administrerer ca. 100 kontrakter om indkøb af diverse specialpædagogiske ydelser, træffer årligt flere end 140.000 afgørelser om tildeling af SPS og arbejder løbende med at kvalitetsudvikle SPS-ordningerne.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2020-)
 • Kontorchef, områdechef og chefkonsulent, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune (2013-2020)
 • Chefkonsulent, Rambøll Management Consulting (2006-2013)

Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.adm. og Master of Public Governance.

Kontorchef Morten Ørnsholt

Ansvarsområder: Kontor for Erhvervsuddannelser (KE) arbejder med at videreudvikle og øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne. Kontoret varetager bl.a. opgaver knyttet til udvikling af uddannelser og fag, tilsyn med skoler, evaluering af uddannelser, oplæringsområdet mv. Samtidig bidrager kontoret til at udarbejde og implementere reformer og aftaler på eud-området, herunder udarbejdelse af bekendtgørelser og behandling af klagesager, forsøgs- og udviklingsprojekter mv. Opgaverne løses i tæt samspil med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. skoler, organisationer og arbejdsmarkedets parter.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2022-)
 • Sekretariatschef, Industriens Uddannelser (2011-2022)
 • Konsulent, chefkonsulent og fagleder i Dansk Industri (2000-2011)
 • Sekretariatschef, Forskerparken CAT (1999-2000)
 • Fuldmægtig, Erhvervsministeriet (1994-1999)

Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.pol. 

Lise Nordvig Rasmussen

Ansvarsområder (fælles): I Center for Udgående Kvalitetsarbejde (CUK) støtter vi dagtilbud, skoler og institutioner i at udvikle stærke faglige læringsmiljøer, som styrker børn, unge og voksnes læring, trivsel og dannelse. Det gør vi ved at rådgive og vejlede på baggrund af lovgivning samt nyeste viden fra forskning og praksis. Udover ansvaret for at kapacitetsopbygge i og med praksis varetager CUK på dagtilbudsområdet en række myndighedsopgaver (fx juridisk vejledning) samt vidensudvikling og –formidlingsopgaver.

CV:

 • Kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2022-)
 • Business manager for 0-18 årsområdet i Rambøll Management Consulting (2017-2022)
 • Manager på uddannelsesområdet i Rambøll Management Consulting (2013-17)
 • Forskellige stillinger i Børne- og Undervisningsministeriet (2006-2013).
Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.pol.
Sidst opdateret: 24. november 2023