Hop til indhold

Regler for behandling af personoplysninger

Styrelsens behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Styrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du er velkommen til at kontakte os.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Teglholmsgade 1,
2450 København SV

Telefon: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
CVR-nr.: 129634750

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til ministeriets behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 20 16 75 13.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen har til formål, at vi kan udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse til styrelsen.

Behandlingen af dine personoplysninger er normalt baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse).

Hvis du har sendt følsomme personoplysninger til os, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4.

Følsomme personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis du har sendt oplysninger om strafbare forhold til styrelsen, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan for eksempel være til andre offentlige myndigheder eller sagsparter, som skal bidrage til sagens oplysning.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine oplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Opbevaring af dine personoplysninger

Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post efter offentlighedslovens regler.

Styrelsens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 6. marts 2023