Det er hensigten, at kommunerne (KKR) sammen med eksisterende institutioner på det forberedende område og ungdomsuddannelserne efter en lokal proces stiller forslag til dækningsområder og placering af skoler.

Lokal proces

Det præcise antal institutioner og skoler fastlægges på baggrund af den lokale proces. Processen forventes at tage udgangspunkt i én skole pr. kommune. Dog forventes flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. Der oprettes i omegnen af 90 skoler (udbudssteder), hvoraf op imod en tredjedel vil være institutioner.

De lokale forslag til placering af skoler skal:

  • tage hensyn til en bred geografisk dækning
  • sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at kunne udbyde alle tre spor
  • tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

Læs mere om geografisk dækning og udbud

Tidsplan

Den lokale proces igangsættes formelt i begyndelsen af 2018, og forslag til undervisningsministeren om dækningsområder og placering af skoler skal være modtaget ca. fire måneder, efter processen igangsættes.

Undervisningsministeren udpeger en opmand, som på tilsvarende vis som under kommunalreformen kan bidrage med undersøgelser m.v. under den lokale proces.

Undervisningsministeren udsender en midlertidig vedtægt, der fastsætter den første bestyrelse for hver institution. En af de første opgaver for den første bestyrelse bliver at udarbejde institutionens vedtægt med henblik på, at bestyrelsen konstituerer sig endeligt.

Udspaltning og overgang fra eksisterende institutioner

Aktiviteten for målgruppen på følgende forberedende tilbud: produktionsskoleforløb, almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen ophører pr. 31. juli 2019. Der vil blive lavet overgangsordninger for påbegyndte forløb.

Aktiver/passiver, herunder bygninger, fra produktionsskoler, VUC’er m.fl. forbundet med aktivitet til målgruppen overdrages til FGU-institutionerne.

Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

Medarbejdere

De ansatte følger opgaverne ind i den nye institution. Undervisningsministeriet vil løbende informere om processen for etableringen af de nye institutioner, herunder om processen for overgangen til FGU-institutionerne. Der lægges vægt på, at medarbejderne får gode og trygge ansættelsesvilkår på de nye institutioner. Undervisningsministeriet vi vil i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen inddrage de faglige organisationer i arbejdet.

Inden for den nærmeste periode inviteres samtlige medarbejderorganisationer til møder, hvor der kan stilles spørgsmål, og der kan drøftes implementering inden for de enkelte områder.

Spørgsmål/svar om institutionsoprettelse

Vil VUC kunne opretholde sin uddannelsesdækning?

VUC vil miste en del af sin aktivitet, og nogle af afdelingerne kan blive påvirket af oprettelsen af den nye Forberedende Grunduddannelse. Den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan derfor blive svækket som følge af reformen. Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

Sidst opdateret: 6. juni 2018