Det er hensigten, at kommunerne (KKR) sammen med eksisterende institutioner på det forberedende område og ungdomsuddannelserne efter en lokal proces stiller forslag til dækningsområder og placering af skoler.

Lokal proces

Det præcise antal institutioner og skoler fastlægges på baggrund af den lokale proces. Processen forventes at tage udgangspunkt i én skole pr. kommune. Dog forventes flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. Der oprettes i omegnen af 90 skoler (udbudssteder), hvoraf op imod en tredjedel vil være institutioner.

De lokale forslag til placering af skoler skal:

  • tage hensyn til en bred geografisk dækning
  • sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at kunne udbyde alle tre spor
  • tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

Læs mere om geografisk dækning og udbud

Tidsplan

Den lokale proces igangsættes formelt i begyndelsen af 2018, og forslag til undervisningsministeren om dækningsområder og placering af skoler skal være modtaget ca. fire måneder, efter processen igangsættes.

Undervisningsministeren udpeger en opmand, som på tilsvarende vis som under kommunalreformen kan bidrage med undersøgelser m.v. under den lokale proces.

Undervisningsministeren nedsætter en interimsbestyrelse for hver institution for at forberede opstarten af FGU.

Udspaltning og overgang fra eksisterende institutioner

Aktiviteten for målgruppen på følgende forberedende tilbud: produktionsskoleforløb, almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen ophører pr. 31. juli 2019. Der vil blive lavet overgangsordninger for påbegyndte forløb.

Aktiver/passiver, herunder bygninger, fra produktionsskoler, VUC’er m.fl. forbundet med aktivitet til målgruppen overdrages til FGU-institutionerne.

Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

Medarbejdere

De ansatte følger opgaverne ind i den nye institution. Undervisningsministeriet vil løbende informere om processen for etableringen af de nye institutioner, herunder om processen for overgangen til FGU-institutionerne. Der lægges vægt på, at medarbejderne får gode og trygge ansættelsesvilkår på de nye institutioner. Undervisningsministeriet vi vil i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen inddrage de faglige organisationer i arbejdet.

Inden for den nærmeste periode inviteres samtlige medarbejderorganisationer til møder, hvor der kan stilles spørgsmål, og der kan drøftes implementering inden for de enkelte områder.

Spørgsmål/svar om nye institutioner

Hvor mange institutioner for Forberedende Grunduddannelse skal der oprettes?

I omegnen af 90 FGU-skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler

Vi sikrer dermed uddannelsesdækning i hele Danmark med en dækningsgrad svarende til dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.

Antallet af skoler sikrer en balance mellem geografisk nærhed og faglig stabilitet.

Vi lægger vægt på den geografiske nærhed til skoler og uddannelsestilbud. Det er både vigtigt for de unge og for sammenhængskraften og bosætningen i yderområderne og på øerne.

Hvor skal institutionerne for Forberedende Grunduddannelse ligge?

Kommunerne skal sammen med de lokale institutioner byde ind med forslag til dækningsområder og placering af skolerne blandt andet under hensyn til elevgrundlaget lokalt. 

Det er relevant i den lokale proces at inddrage hensyn til: 

  • - Geografisk nærhed: der må ikke være ringere dækning end af produktionsskoletilbuddet i dag
  • - Bygninger: udgangspunkt i eksisterende bygninger og udbud af alle tre spor på hver skole i udgangspunktet
  • - Elevgrundlag: sikre faglig bæredygtighed og mulighed for holddannelse m.v.

Vil VUC kunne opretholde sin uddannelsesdækning?

VUC vil miste en del af sin aktivitet, og nogle af afdelingerne kan blive påvirket af oprettelsen af den nye Forberedende Grunduddannelse. Den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan derfor blive svækket som følge af reformen. Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

På baggrund af ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelses anbefalinger og de igangværende trepartsforhandlinger herom vil der skulle ske en samlet stillingtagen til voksen- og efteruddannelsestilbuddene.

Sidst opdateret: 7. november 2017