Der skal sikres uddannelsesdækning i hele Danmark.

Det er centralt for de unges mulighed for at påbegynde og gennemføre Forberedende Grunduddannelse (FGU), at skolerne er placeret i geografisk nærhed til den unge.

Skolerne skal i udgangspunktet indeholde alle tre spor af FGU. Der skal være et tilstrækkeligt elevgrundlag til at kunne sikre holdfællesskabet på de forskellige niveauer på de tre spor.

Antallet af skoler skal således sikre en balance mellem geografisk nærhed og faglig stabilitet.

Dækningsgraden må ikke være ringere end dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.

Spørgsmål/svar om nye institutioner

Hvor mange institutioner for Forberedende Grunduddannelse skal der oprettes?

I omegnen af 90 FGU-skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler

Vi sikrer dermed uddannelsesdækning i hele Danmark med en dækningsgrad svarende til dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.

Antallet af skoler sikrer en balance mellem geografisk nærhed og faglig stabilitet.

Vi lægger vægt på den geografiske nærhed til skoler og uddannelsestilbud. Det er både vigtigt for de unge og for sammenhængskraften og bosætningen i yderområderne og på øerne.

Hvor skal institutionerne for Forberedende Grunduddannelse ligge?

Kommunerne skal sammen med de lokale institutioner byde ind med forslag til dækningsområder og placering af skolerne blandt andet under hensyn til elevgrundlaget lokalt. 

Det er relevant i den lokale proces at inddrage hensyn til: 

  • - Geografisk nærhed: der må ikke være ringere dækning end af produktionsskoletilbuddet i dag
  • - Bygninger: udgangspunkt i eksisterende bygninger og udbud af alle tre spor på hver skole i udgangspunktet
  • - Elevgrundlag: sikre faglig bæredygtighed og mulighed for holddannelse m.v.

Vil VUC kunne opretholde sin uddannelsesdækning?

VUC vil miste en del af sin aktivitet, og nogle af afdelingerne kan blive påvirket af oprettelsen af den nye Forberedende Grunduddannelse. Den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan derfor blive svækket som følge af reformen. Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

På baggrund af ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelses anbefalinger og de igangværende trepartsforhandlinger herom vil der skulle ske en samlet stillingtagen til voksen- og efteruddannelsestilbuddene.

Sidst opdateret: 7. november 2017