Forældrene til elever på frie grundskoler er forpligtet til at føre tilsyn med skolens undervisning. Forældrenes tilsyn er det tilsyn, der er tættest på skolens dagligdag. Forældrenes tilsyn kan ikke overtages af den forældrevalgte tilsynsførende.

Forældrene skal ikke føre tilsynet hver for sig, men som samlet forældrekreds. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at forældrekredsen mødes med jævne mellemrum for at blive enige om, hvordan de vil løse opgaven.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen skriver retningslinjer ned for, hvordan de vil føre tilsyn med skolens undervisning. Det kan være en god idé, at skolen udleverer retningslinjerne til nye forældre, når de melder deres børn ind på skolen.

Forældrene skal føre tilsyn med:

 • Undervisningens kvalitet, herunder om skolens mål for undervisningen lever op til de krav, der gælder
 • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
 • Om forholdet mellem eleverne og mellem lærere og elever følger skolens normer

Forældrene bestemmer selv

Forældrene kan organisere forældrekredsens tilsyn, som de har lyst til. Der er mange måder at gøre det på. Forældrene kan føre tilsynet ved for eksempel at:

 • deltage i skole-hjem samarbejdet
 • besøge skolen i undervisningstiden
 • deltage i generalforsamlingen
 • følge med i børnenes daglige skolegang, for eksempel gennem sedler eller forældreintra
 • besøge skolens hjemmeside
 • skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner for undervisningen
 • elevernes karakterer ved afgangsprøven (hvis skolen ikke er prøvefri)
 • resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning
 • skolens plan for opfølgning på evalueringens resultat.

Forældrene kan også beslutte, at de forældre, der har børn på en bestemt årgang, fører tilsynet med undervisningen dér. Den del af forældrekredsen, der har børn på 3. årgang, fører på den måde tilsynet med undervisningen i 3. klasse.

I det tilfælde må den samlede forældrekreds overveje, om der også skal føres et mere samlet tilsyn med de dele af skolens undervisning, der foregår i den almindelige klasseundervisning, for eksempel frikvarterer, morgensang, elevrådsarbejde eller temauger.

Forældrene fører normalt tilsynet sammen

Forældrekredsen bør beslutte sig for, hvordan det samlede resultat af forældrenes tilsyn bedst muligt bliver givet videre til skolens ledelse. Forældrene i hver klasse kan eksempelvis vælge en repræsentant, som sammen med andre klassers repræsentanter mødes jævnligt med skolens ledelse.

Skolens bestyrelse er skolens overordnede ledelse. Skolelederen er den daglige pædagogiske leder.

Skolens eksterne tilsynsførende kan ikke føre tilsyn på forældrenes vegne. Forældrene skal føre deres tilsyn sideløbende med, at den tilsynsførende fører sit tilsyn.

Når forældrene er bekymrede for kvaliteten

I forældrekredsens daglige omgang med en skole kan der opstå bekymring for undervisningens kvalitet. I sådan et tilfælde kan forældrene kontakte:

 1. Den pågældende lærer
 2. Skolens leder
 3. Skolens bestyrelse
 4. Skolens forældrevalgte tilsynsførende
 5. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der varetager Undervisningsministeriets tilsyn med de frie skoler.

Forældre bør normalt henvende sig til skolen, hvis de er bekymrede for undervisningens kvalitet. Hvis det ikke hjælper, og forældrene fortsat er bekymrede, kan de kontakte skolens forældrevalgte tilsynsførende eller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Styrelsen behandler ikke klager over en enkelt lærer eller behandlingen af en enkelt elev. Styrelsen tager sig derimod af henvendelser om generel bekymring for undervisningens kvalitet på en fri grundskole.

Sidst opdateret: 13. juli 2018