Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Den obligatoriske trivselsmåling i skoleåret 2018/2019 vil blive igangsat i 1. kvartal 2019. Styrelsen for It og Læring vil informere om igangsættelse, når tidspunktet for målingen er lagt fast.

Det har ingen følger for eleverne, hvis de ikke besvarer trivselsmålingen.

Målingen

Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI•Login.

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål. 

Spørgerammen til elever i børnehaveklasse til 3. klasse (pdf)

Spørgerammen til elever i 4. til 9. klasse (pdf)

For alle elever er det muligt at bruge en højtlæsningsfunktion til at få spørgsmålene læst op.

Indholdet i trivselsmålingen er udviklet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe om elevers trivsel.

Anvendelse

Resultaterne fra Undervisningsministeriet til opfølgning på trivselsmålingen er på klassetrin-, skole-, og kommune- og landsniveau. Rapporterne gengiver ikke de enkelte elevers svar på trivselsmålingen. Resultaterne er et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. 

Trivselsmålingen indgår i kommunens kvalitetsrapport. Her beskrives, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen fremover vil arbejde med området.

Præsentation af resultaterne

Eleverne får præsenteret klassens samlede resultater af deres lærer eller pædagog. Forældre får præsenteret klassens resultater af enten læreren eller skolelederen. Formålet er, at forældrene indgår i en dialog med skolen og støtter aktivt op om indsatser for at styrke elevernes trivsel.

Undervisningsministeriet behandler udelukkende de enkelte elevers svar på trivselsmålingen til videnskabeligt og statistisk brug. Ministeriet bruger derfor ikke de enkelte elevers svar til konkret sagsbehandling eller til at kontakte den enkelte elev.

Undervisningsministeriets præsentation af resultaterne fra trivselsmålingen har derfor form af statistiske tabeller med klassetrin som det laveste niveau, så det ikke er muligt at identificere den enkelte elev.

Adgang til resultaterne

Ved anvendelse af Undervisningsministeriets Trivselsværktøj får undervisere, skoleledelse, skolebestyrelse, skoleforvaltning og kommunalbestyrelse adgang til alle klassers resultater med et login til systemet. De får ikke adgang til de enkelte elevers svar. De kan bruge resultaterne til deres fælles videre arbejde med elevernes trivsel.

Resultaterne fra trivselsmålingerne bliver offentliggjort i ministeriets datavarehus (uddannelsesstatistik.dk). Desuden har skoler og kommuner adgang til deres egne resultater.

Se tal for de enkelte skoler i Åbenhedsinitiativets digitale værktøj.

Resultater for klasser med under fem elevbesvarelser er ikke tilgængelige i disse systemer.

Måleværktøj

Til gennemførelse af trivselsmålingen stiller ministeriet Undervisningsministeriets Trivselsværktøj (nationaltrivsel.dk) til rådighed.

Ministeriets Trivselsværktøj indeholder også et modul om undervisningsmiljø, så skolerne kan gennemføre trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen som én samlet undersøgelse.

Kommunerne kan vælge at bruge deres eget måleværktøj. I disse tilfælde er kommunerne selv dataansvarlige for trivselsmålingen og skal selv sørge for at anmelde kommunens behandling af personoplysninger til Datatilsynet samt overholde evt. anvisninger fra Datatilsynet i relation til målingen. Kommunerne skal sikre, at kommunens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med folkeskolelovgivningen og databeskyttelseslovgivningen, herunder sikre behørig orientering af elever og forældre om kommunens databehandling. Kommunerne skal også her indberette elevbesvarelserne til Styrelsen for It og Læring, hvor svarene kun kan anvendes til videnskabeligt og statistisk brug.

Spørgerammen for trivselsmålingen er obligatorisk og fast, uanset hvilket måleværktøj kommunen eller skolen vælger.

Trivselsmåling

Er trivselsmålingen obligatorisk?

Trivselsmålingen skal gennemføres årligt blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Trivselsmålingen skal gennemføres som led i undervisningen.

Det har ikke følger for eleverne, hvis de ikke gennemfører trivselsmålingen.

Hvornår skal trivselsmålingen gennemføres?

Trivselsmålingen skal gennemføres i perioden fra januar til marts. Undervisningsministeriet fastsætter den præcise periode og meddeler kommunerne perioden senest 1. september året forud for målingen. Skolerne tilrettelægger selv, hvornår inden for denne periode de enkelte klasser gennemfører trivselsmålingen.

Trivselsmålingen skal gennemføres som led i undervisningen.

Der skal ikke bookes tid til trivselsmålingen, men kommunerne skal inden 1. januar melde om den vil bruge Ministeriets Trivselsværktøj eller et værktøj fra en anden udbyder til at gennemføre trivselsmålingen. Du finder Ministeriets Trivselsværktøj på www.nationaltrivsel.dk, hvor eleverne skal logge ind med deres UNI•Login.

Hvilke skoler skal gennemføre trivselsmålingen?

Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Det er ikke er muligt for 10. klasseelever og elever fra andre skoletyper at deltage i den obligatoriske trivselsmåling. Alle grundskoler kan lave frivillige trivselsmålinger uden for den obligatoriske indsamlingsperiode i Ministeriets Trivselsværktøj, som kan findes på www.nationaltrivsel.dk.

Hvilke spørgsmål indgår i trivselsmålingen?

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse). Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) får 20 mere enkle spørgsmål. Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen om elevernes trivsel. Se spørgsmålene her:

Spørgeramme for 0.-3. klasse

Spørgeramme for 4.-9. klasse

Hvordan får eleverne adgang til trivselsmålingen?

Trivselsmålingen kan gennemføres på PC eller tablet. Eleverne skal tilgå trivselsmålingen via deres UNI•Login. Det er frivilligt om kommunen vil bruge ministeriets trivselsværktøj eller et værktøj fra en anden udbyder. Ministeriets værktøj findes her.

I skoleåret 2017/2018 kan elever gennemføre den nationale trivselsmåling elektronisk eller på papir. Læs mere om gennemførslen af trivselsmålingen i skoleåret 2017/2018 her (pdf).

Hvis kommunen vælger et andet måleredskab end ministeriets trivselsværktøj er kommunen selv dataansvarlig for trivselsmålingen og skal derfor selv sørge for at anmelde trivselsmålingen til Datatilsynet samt overholde evt. anvisninger fra Datatilsynet i relation til målingen. Kommunen har her ansvaret for og skal selv føre kontrol med, at kommunens databehandling sker i overensstemmelse med folkeskolelovgivningen og databeskyttelseslovgivningen, herunder sikre behørig orientering af elever og forældre om databehandlingen. Kommunerne skal også her indberette elevbesvarelserne til Styrelsen for It og Læring, hvor svarene kun kan anvendes til videnskabeligt og statistisk brug.

Hvordan skal trivselsmålingen gennemføres blandt børnehaveklasseelever?

Trivselsmålingen gennemføres for alle elever som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Til eleverne i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) er der udviklet et særligt spørgeskema med færre og mere enkle spørgsmål end til mellemtrinet og udskolingen.

For de yngste elever kan der være brug for ekstra opmærksomhed på, at eleverne skal kunne bruge deres UNI•Login til at tilgå undersøgelsen. Den enkelte elev skal logge ind med sit eget UNI•Login. Læreren kan ikke give eleverne adgang til undersøgelsen ved hjælp af sit lærer-UNI•Login.

I skoleåret 2017/2018 kan elever gennemføre den nationale trivselsmåling elektronisk eller på papir. Læs mere om gennemførslen af trivselsmålingen i skoleåret 2017/2018 her (pdf).

Det har ikke følger for eleverne, hvis eleverne ikke gennemfører trivselsmålingen.

Skal elever med særlige behov deltage i trivselsmålingen?

Det forudsættes, at alle elever – herunder elever med særlige behov – som udgangspunkt deltager i trivselsmålingen. Afviklingen af trivselsmålingen må tilpasses til de specialundervisningselever, der skal deltage.

I forhold til fx elever med svære psykiske handicaps må læreren vurdere, om det giver mening, at den pågældende elev deltager.

Det har ikke følger for eleverne, hvis eleverne ikke gennemfører trivselsmålingen.

Kan en elev fritages fra trivselsmålingen?

Ligesom det forudsættes, at eleverne deltager i al anden aktivitet i undervisningen, forudsættes det også, at eleverne deltager i trivselsmålingen. Folkeskoleloven indeholder ikke regler, der giver mulighed for, at forældrene kan få fritaget deres barn fra at deltage i målingen.

Lærerne skal gøre det tydeligt for eleverne, at det er vigtigt, at alle elever deltager i undersøgelsen og besvarer spørgsmålene ærligt. I dette særlige tilfælde, hvor der er tale om, at elever skal besvare en række spørgsmål af personlig karakter, kan det dog være uhensigtsmæssigt at presse elever, som fx ikke har det godt med at deltage.

På den baggrund og af hensyn til kvaliteten af undersøgelsens resultater bør en lærer derfor respektere det, hvis en elev i forbindelse med afviklingen af målingen giver udtryk for ikke at ville deltage i trivselsmålingen. Som udgangspunkt skal alle elever dog deltage i trivselsmålingen. Det har dog ikke følger for den enkelte elev, hvis den pågældende ikke besvarer trivselsmålingen.

Må læreren støtte en elev i gennemførelsen af trivselsmålingen?

Det er skolens opgave at tilrettelægge trivselsmålingen, så elever, der har behov for det, får den fornødne hjælp til at forstå spørgsmålene og gennemføre besvarelsen. Læreren kan eksempelvis hjælpe med at forklare ord og begreber i trivselsmålingen.

emu.dk findes en række inspirationsmaterialer, som kan anvendes før, under og efter gennemførelsen af trivselsmålingen, herunder ordforklaringslister til spørgeskemaundersøgelsen.

Hvem skal bruge resultaterne af trivselsmålingen?

Undervisningsministeriet har udarbejdet et informationsbrev til elever og forældre, som grundigt oplyser om formålet med trivselsundersøgelsen, hvordan trivselsdata anvendes af skolen og Undervisningsministeriet samt hvilke rettigheder, den registrerede, dvs. eleverne og deres forældre, har i denne sammenhæng.

Du kan læse brevet her (pdf).

Undervisningsministeriets tilbagemelding til skoler og kommuner har form af statistiske rapporter på klassetrin, skole og kommuneniveau, og viser derfor ikke den enkelte elevs svar på trivselsmålingen.  

For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse, fx ved at lave opfølgende indsatser i klasserne.

For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området.

Måltal fra trivselsmålingen vil indgå i den årlige statusredegørelse for folkeskolen, som blandt andet handler om udviklingen i folkeskolereformens overordnede mål.

Måltal fra trivselsmålingerne fra henholdsvis 2015 og 2016 er offentliggjort i Ministeriets Ledelsesinformationssystem (LIS) på lands-, kommune- og skoleniveau.

Skoler og kommuner har adgang til egne resultater af trivselsmålingen på klasseniveau.

Erstatter trivselsmålingen den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering?

Trivselsmålingen erstatter ikke den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Hvis Ministeriets Trivselsværktøj anvendes til at gennemføre målingen, er der mulighed for at tilvælge et modul med yderligere 9 spørgsmål, således at trivselsmålingen samtidig kan fungere som en kortlægning af skolens undervisningsmiljø.

Hvordan får skoler og kommuner adgang til resultaterne af trivselsmålingen?

Hvis Ministeriets Trivselsværktøj anvendes vil skolerne og kommunerne få adgang til egne resultater umiddelbart efter trivselsmålingen er gennemført. Resultaterne vil blive præsenteret i kommune- og skolerapporter. Resultaterne vil blive opgjort på enkeltspørgsmål samt for 4.-9. klasse inden for de fire indikatorer for trivsel og den samlede indikator for trivsel.

Resultaterne fra målingen 2017 vil i lighed med resultaterne fra trivselsmålingerne i henholdsvis 2015 og 2016 blive præsenteret i Ministeriets Ledelsesinformationssystem (LIS).

Er målingen fortrolig?

Undervisningsministeriet behandler udelukkende de enkelte elevers svar på trivselsmålingen til videnskabeligt og statistisk brug og må ikke bruge de enkelte elevers svar til konkret sagsbehandling eller til at kontakte den enkelte elev.

Elevernes svar sendes til Styrelsen for It og Læring med visse stamoplysninger om eleven, herunder cpr-nummer og Uni-Login-brugernavn. Det sker for, at styrelsen kan lave nogle statistiske rapporter over elevernes trivsel.

Undervisningsministeriets præsentation af resultaterne af trivselsmålingen for skoler og kommuner har form af statistiske tabeller med klassetrin som det laveste niveau og gengiver altså ikke de enkelte elevers svar. Det er derfor ikke muligt for elevens lærere og pædagoger at identificere den enkelte elev i ministeriets statistiske rapporter. Se mere om fortrolighed her (emu.dk).

Styrelsen for It og Læring kan i øvrigt kun videregive oplysninger til brug for andre undersøgelser i statistisk eller videnskabeligt øjemed.

Kan besvarelser slettes eller anonymiseres?

På baggrund af en cirkulæreskrivelse (udstedt den 27. marts 2018) er det muligt for forældre at anmode Styrelsen for It og Læring om at anonymisere trivselsdata fra målinger, der blev gennemført i perioden 2015-2017. Det skyldes, at dele af vejledningsmaterialet beklageligvis kan have givet forældrene det fejlagtige indtryk af, at besvarelserne var anonyme.

Det er ifølge folkeskoleloven ikke muligt at slette de indsamlede data. Det skyldes blandt andet, at målingerne er gennemført lovligt, uanset at dele af vejledningsmaterialet har været upræcist. Undervisningsministeriet vurderer dog, at det ud fra dataetiske principper er muligt at give forældrene en tidsafgrænset mulighed for at anmode om at få data fra målingerne anonymiseret.

I løbet af april vil Styrelsen for It og Læring informere nærmere om muligheden på sin hjemmeside.

Læs mere om cirkulæreskrivelse her

Sidst opdateret: 13. september 2018