Hop til indhold

Vi arbejder med udvikling af erhvervsuddannelserne og undervisningen i samarbejde med de faglige udvalg og erhvervsskolerne. Desuden understøtter vi kvalitets- og kapacitetsopbygning på erhvervsskolerne.

Styrelsen svarer på spørgsmål fra blandt andet borgere, skoler og parterne om erhvervsuddannelserne, regelfortolkning. Vi er desuden klageinstans for skolernes afgørelser om optagelse, udelukkelse fra undervisning og anerkendelse af realkompetence.

Brugerinddragelse

Styrelsen inddrager brugerne på erhvervsuddannelsesområdet i arbejdet med at implementere nye reformer og udvikle uddannelserne. Det sker bl.a. gennem brugernes deltagelse i fokus- og arbejdsgrupper, workshopper, interviews og styrelsens besøg på skoler.

Kvalitetspanelet blev etableret i august 2015 som et praktikerforum, hvor styrelsen kan drøfte reformrelevante emner med deltagerne med henblik på at understøtte implementeringen af nye reformer. Deltagerne i mødet er primært skolefolk med indgående praktisk kendskab til det aktuelle mødetema. Derudover deltager repræsentanter fra elev-, lærer- og lederorganisationerne. Der afholdes kvartalsvise møder i panelet.

Samarbejde med de faglige udvalg om udvikling af uddannelserne

Styrelsen har et tæt og løbende samarbejde med de faglige udvalg for erhvervsuddannelserne.

De faglige udvalg sender årligt udviklingsredegørelser til styrelsen, hvor de tager stilling til uddannelsernes udvikling. Redegørelserne danner grundlag for styrelsens dialog med udvalgene, om hvorvidt der er behov for ændringer af uddannelsen. Vi har ansvaret for ændringer af blandt andet uddannelsesbekendtgørelserne for erhvervsuddannelserne.

Samarbejde med skolerne om udvikling af erhvervsuddannelserne

Vi samarbejder løbende med skolerne om kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne. Det sker blandt andet gennem de årlige handlingsplaner for øget gennemførelse, som er et redskab til at understøtte skolens arbejde med reformens mål.

Styrelsen understøtter desuden skolernes arbejde med lærernes kompetenceudvikling og følger op på implementering af kompetenceløftet i reformen.

Vi iværksætter forsøg og udviklingsprojekter med henblik på, at skolerne kan afprøve nye rammer for udvikling af undervisningen og uddannelserne.

 

Sidst opdateret: 12. december 2022