Hop til indhold

Institutionerne på Børne- og Undervisningsministeriets område har modtaget hele særtilskuddet i én udbetaling for hele 2020. Det ekstraordinære tilskud er beregnet på baggrund af elevaktivitet/studieaktivitet i henhold til regnskabsdata for 2019, dog undtaget FGU og VUC, hvor der er sket væsentlige ændringer i aktivitetsomfanget fra 2019 til 2020. Derfor er aktivitetsprognosen på Finansloven for 2020 anvendt som grundlag for FGU samt for avu, fvu og obu. 

Institutionerne skal i forbindelse med modtagelsen af tilskuddet indsende en tro- og loveerklæring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på adressen stuk.cia@stukuvm.dk, hvoraf det fremgår, at tilskuddet anvendes til forøgede rengøringsudgifter, der følger af Sundhedsstyrelsens retningslinjer til forebyggelse af COVID-19 som led i den gradvise, kontrollerede genåbning af uddannelsesinstitutionerne. 

Institutionerne skal tilbagebetale evt. uforbrugte midler inden årets udgang. Såfremt det tilfælde indtræffer rettes henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på stuk.cia@stukuvm.dk, eller til tilskudsområdet i STUK, der kan vejlede nærmere. 

Midlerne er udbetalt medio juni 2020.