Under mødet beklagede bestyrelsen hændelsesforløbet i forbindelse med besøget den 7. marts 2019.

Bestyrelsen redegjorde endvidere for, at ledelsen på gymnasiet har revurderet muligheden for at sanktionere udvalgte elevers opførsel under besøget, men at der – bl.a. som følge af den anspændte og meget højrøstede situation – ikke havde været mulighed for efterfølgende klart at identificere konkrete elever, der råbte skældsord og/eller forhindrede besøgets gennemførelse. På den baggrund er der ikke grundlag for at give en sanktion til konkrete elever. Bestyrelsen oplyste desuden, at den vil holde møde om sagen med lærerne senere på ugen.

Bestyrelsen oplyste endvidere på mødet, at gymnasiet som konsekvens af hændelsesforløbet har iværksat en proces i forhold til at styrke den demokratiske dannelse på gymnasiet. Der er konkret besluttet en obligatorisk undervisningsdag om demokrati. Dagen planlægges i et samarbejde mellem elever, medarbejdere og ledelse og vil blive fulgt op af aktiviteter og dialog omkring samme emne. Bestyrelsen understregede i den forbindelse, at den ønsker en styrkelse af den demokratiske dannelse på gymnasiet gennem en vedvarende proces, hvor dialog og diskussion om fælles demokratiske værdier og samtale er vejen frem.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på dette grundlag taget gymnasiets redegørelse til efterretning. Styrelsen finder ikke, at der ud fra det oplyste er grundlag for at tilsidesætte gymnasiets vurdering. Tilsynssagen kan således betragtes som afsluttet.