Regeringen ønsker at styrke mangfoldigheden i det frie skolevalg. Derfor øger regeringen med sit finanslovsforslag for 2018 tilskuddet (den såkaldte koblingsprocent) til de frie grundskoler, som det også er sket med finansloven for 2016 og 2017. Midlerne skal bruges på elever med særlige behov. De fagligt svage elever får yderligere et løft gennem midler afsat til regeringens pulje til fagligt løft, hvor der er afsat 500 millioner kroner målrettet skoler med fagligt udforede elever.

Regeringen kom i foråret med et ambitiøst udspil til en reform af det forberedende uddannelsesområde. Regeringen har derfor på finanslovsforslaget for 2018 afsat knap 250 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at hjælpe reformen godt på vej.

Et flertal i Folketinget bestående af Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vedtog juni 2017 at indføre investeringsrammer på selvejeområdet pr. 1. januar 2018. På forslaget til finanslov for 2018 fastsættes investeringsrammen for de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet til 1,4 mia. kr. årligt i årene 2018-2021.

Hovedtal på finanslovforslaget

Tabel der viser den samlede bevillingsudvikling for Undervisningsministeriet. Tallene er angivet i mia. kr.

Område FL2017 FL2018 Udvikling
Grundskolen 3,0 3,2 0,2
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser 8,0 7,0 -1,0
Gymnasiale uddannelser 12,1 11,9 -0,2
Produktionsskoler, EGU, KUU mv. 0,9 0,9 0,0
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse 3,9 3,7 -0,2
Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.) 1,3 1,3 0,0
Tværgående aktiviteter og FoU 0,5 0,5 0,0
Administration og reserver 0,7 0,8 0,2
I alt 30,5 29,4 -1,0
 Anm: Difference ift. summen af kolonnerne ”FL2017” og ”FFL2018” og kolonnen ”Udvikling FL17-FFL18” skyldes afrunding.

Bevillingsudviklingen dækker primært over følgende væsentligste ændringer:

  • Forhøjelsen af tilskuddet til de frie grundskoler og øget elevtal på de frie grundskoler
  • En nedjustering af forventninger til udgifterne til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt udløbet af kvalitetspuljen fra finansloven for 2017
  • En række mindre reduktioner i udgifterne til en række uddannelser på Undervisningsministeriets område, der primært kan henføres til omprioriteringsbidraget.