Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis har skabt et fælles sprog på erhvervsskolerne

[19.09.2016]

Slutevalueringen viser, at kursusforløbet for erhvervsskolerne har bidraget positivt til udviklingsarbejdet i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP) var en del af aftalen om erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra 2014. Formålet med kursusforløbet var dels at understøtte den enkelte erhvervsskoles proces med at implementere den nye reform og dels at inspirere til dette arbejde.

Reformens mål er, at der skal blive flere dygtige erhvervsuddannede, og at deres kvalifikationer skal leve op til virksomhedernes behov.

SIP-kursusforløbet har været bygget op om reformens fire klare mål med overskrifterne

 • Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning
 • Et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø
 • Udvikling af modeller og metoder til differentiering
 • Praksisorienteret undervisning.

Det er blandt andet foregået med konkrete værktøjer og input, og forløbet har givet skolerne mulighed for at sparre indbyrdes. I alt har omkring 500 ledere og undervisere fra 89 af landets erhvervsskoler deltaget i hver af de fire kursusgange, der blev holdt 6 forskellige steder i landet i løbet af 2015.

Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) slutevaluering af SIP-forløbet viser, at formålet med kurset er indfriet. Det fremgår af evalueringen, at det er meget forskelligt, hvilket udbytte deltagerne har fået af SIP. Det spænder fra, at den enkelte deltager er blevet afklaret med, hvordan bekendtgørelsen skal læses, til at skolerne har fået input til planlægning af nye aktiviteter eller kvalificering af eksisterende praksis. Nogle deltagere fortæller, at SIP-kurserne har været med til at skabe et fælles sprog om reformarbejdet på skolerne.

En deltager beskriver det sådan:

”SIP har skabt et fælles sprog. Jeg synes også, det har åbnet lidt til det her tværfaglige rum, hvor vi mødes. Og vi har lige siddet her for fem minutter siden i et møde omkring, hvordan GF1 og GF2 kan arbejde bedre sammen. Det mener jeg også er noget af efterløberen af det her.”

En anden deltager udtaler:

”Da vi havde første møde om tværfaglig og helhedsorienteret undervisning, skulle vi have en udviklingsdag, vi havde planlagt vores eget flow, og så trak vi fra SIP og puttede ind i vores egen ramme.”

Resultater

Evalueringen viser, at også skolerne har fået noget meget forskelligt ud af SIP. Forløbet har blandt andet

 • medvirket til, at der er nedsat arbejdsgrupper og holdt møder på skolerne, hvor der arbejdes videre med temaer fra SIP. Det er blandt andet udvikling af konkrete samarbejder med andre skoler.
 • medvirket til at kvalificere undervisningen.

Evalueringen viser også, at intentionen med SIP er blevet indfriet, eftersom deltagernes udbytte har bidraget til at styrke kvaliteten af skolernes udviklingsarbejde i forbindelse med implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen.

Slutevalueringen indeholder en række konkrete forslag til at styrke fremtidige kursusforløb for skoleudvikling på erhvervsuddannelserne. Blandt forslagene er, at man på kursusdage skal

 • skabe muligheder for differentiering af indholdet og lade deltagerne få valgfrihed.
 • have fokus på en løbende rød tråd og skabe klarhed om kursets formål.
 • understøtte deltagernes omsætning af kursusindhold til praksis.
 • sammensætte kursusindholdet med faglig tyngde og praksisnære eksempler.
 • skabe rum for sparring og vidensdeling.

Disse anbefalinger indgår i ministeriets arbejde med reformimplementeringen på erhvervsuddannelsesområdet, det sker blandt andet i læringskonsulenterne arbejde.

Kontakt

 • Claus Soe

  Claus Søe
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  clsoe1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5091

 • Lisbeth Mulvad

  Lisbeth Mulvad
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  limul1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5340
  Mobil 6093 3267