Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsyn med folkeskolen

Folkeskolerne ejes og drives af kommunerne. Styrelsen fører tilsyn med, at kommunerne løfter deres opgaver på folkeskoleområdet.

Undervisning med lærere og elever

Kommunalbestyrelsen har som skoleejer det overordnede ansvar for kommunens folkeskoler. Kommunalbestyrelsen har blandt andet ansvaret for at sikre, at undervisningen på de lokale folkeskoler har den nødvendige kvalitet.

Styrelsen varetager det statslige kvalitetstilsyn med undervisningen i folkeskolen.

Kvalitetstilsynet

Styrelsen følger, via årlige, landsdækkende screeninger af folkeskolernes resultater, kvaliteten af undervisningen på skolerne.

Kvalitetstilsynet er tilrettelagt med udgangspunkt i det kommunale ansvar for folkeskolen. Formålet med tilsynet er dermed at understøtte mål og retning for den kommunale kvalitetsudvikling.

Kommunens og skolens vurdering af situationen og deres refleksioner over de opnåede resultater er derfor en væsentlig del af tilsynet.

Tilsyn med undervisningstid og minimumstimetal

Styrelsen fører også tilsyn med, at minimumstimetallene i folkeskolen overholdes, og at kommuner og skoler overholder mindstekravene til undervisningstidens samlede varighed set over et skoleår.

Folkeskolen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med landets godt 1.300 kommunale folkeskoler. Folkeskolen består af en obligatorisk børnehaveklasse og 1.-9. klasse og en frivillig 10. klasse.

Undervisningen i folkeskolen tilrettelægges ud fra en række fælles, bindende mål. De fælles mål angiver, hvad eleverne i folkeskolen skal kunne i forskellige fag på forskellige niveauer.