Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Færre alvorlige tilsynssager

[12.04.2016]

Skoler og institutioner har fået et større fokus på det lokale kvalitetsarbejde. Det viser den nye tilsynsberetning for 2015 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2014 indførte det dialogbaserede kvalitetstilsyn, har skolerne og institutionerne skærpet opmærksomheden på at overholde regler, at udvikle deres kvalitet og at arbejde for en effektiv drift af institutionen. Det konkluderer styrelsen i sin tilsynsberetning for 2015, der netop er offentliggjort. I beretningen tilføjes det, at der nu er langt færre alvorlige tilsynssager end tidligere.

”Den positive udvikling viser, at skolerne tager ansvaret på sig. De har sat det lokale arbejde med skolens faglige og økonomiske resultater på dagsordenen, så det er blevet tydeligt, hvor der skal sættes ind. Det skaber bedre resultater på tværs af uddannelserne, og det skaber bedre læring for eleverne,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

I det kommende år vil styrelsen især arbejde på at videreudvikle metoder og værktøjer til det risikobaserede tilsyn, som det fremgår af Tilsynsplan 2016-17, se link til højre. Det risikobaserede tilsyn er et af de tre tilsynsspor, de to andre er det tematiske tilsyn og enkeltsagstilsynet.

I det risikobaserede tilsyn følger styrelsen de enkelte uddannelsesområder gennem screeninger af faste nøgletal. Tilsynet følges op med en resultatorienteret dialog og med aftaler om indsats for de skoler, der har særlige udfordringer.

Dette tilsyn følger også op på de store reformer af folkeskolen og erhvervsuddannelserne. I 2016 vil styrelsen for første gang tage indikatorbaserede screeninger i brug på erhvervsuddannelserne.

Det overordnede strategiske mål i tilsynet i 2016 vil fortsat være, at styrelsens samlede tilsynsindsats skal bidrage til at styrke kvaliteten lokalt på den enkelte skole og derigennem skabe bedre resultater på tværs af uddannelserne.

Styrelsen følger også løbende op overfor de enkelte uddannelsesområder gennem det tematiske tilsyn, hvor styrelsen har mulighed for at sætte fokus på et aktuelt emne, fx regeloverholdelse eller institutionernes administration af fx løn- og personaleudgifter.

Fakta om tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med alle uddannelser og institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Det er knapt 1200 selvejende uddannelsesinstitutioner, som årligt modtager mere end 30 mia. i tilskud, og landets 1300 folkeskoler. På folkeskolerne foregår tilsynet i et tæt samarbejde med kommunerne. Tilsynsrapporten og tilsynsplanen handler om alle ministeriets undervisningsområder.

Det dialogbaserede tilsyn tager udgangspunkt i skolernes og institutionernes resultater i bred forstand – både de faglige, administrative og økonomiske resultater. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter et antal relevante og målbare indikatorer, og dialogen med skolerne bygger på en forståelse af såvel det centrale tilsyns forventninger som de enkelte skolers og institutioners handlemuligheder.

Kontakt

 • Lisbeth Bang Thorsen
  Kontorchef
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  litho2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5764

 • Pernille Ulla Knudsen

  Pernille Ulla Knudsen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  peknu1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5189

 • Nynne Bisbjerg Himmelstrup
  Pressesekretær
  Departementet
  nyhim1@uvm.dk
  Tlf. 6188 4725